Årsrapport

2022

Neste

43,0 NOK mrd.

Ferds samlede verdijusterte egenkapital

  • Verdijustert egenkapital
  • Avkastning på verdijustert EK i %
  • Likviditet

Innestående konsernkontoordning, pengemarkedsfond, børsnoterte aksjer og likvide hedgefond

Konsernsjefen har ordet

«Gjennom snart 175 år har Ferd og Ferds eiere stått for langsiktig, norsk eierskap. Når vi og verden settes på prøve, blir visjonen vår en betingelsesløs rettesnor: Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor.»

Les mer

Morten Borge, Konsernsjef

Oppsummering av Ferds 2022 resultat

Ferd hadde ved årsskiftet en beregnet verdijustert egenkapital på 43,0 milliarder kroner (48,0 milliarder kroner per 31.12.2021). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen minus 9,1 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, var minus 4,4 milliarder kroner.

Les mer