Oppsummering av Ferds 2022 resultat

2022 var preget av krigsutbruddet i Ukraina, eskalerende energipriser, stigende inflasjon og urolige børser verden over. Dette medførte også at flere av Ferds børsnoterte investeringer falt betydelig i verdi i første halvår. For noen av de investeringene som falt mer enn det som underliggende inntjening skulle tilsi, benyttet Ferd muligheten til å øke sin eksponering mot selskapene. Andre halvår 2022 var mer stabilt og flere investeringer hentet inn noe av verdifallet fra første halvår. Elopak, som er Ferds største børsnoterte investering, steg 54 prosent i verdi i andre halvår og endte året under ett ned med 4,5 prosent.

Ferd hadde ved årsskiftet en beregnet verdijustert egenkapital på 43,0 milliarder kroner (48,0 milliarder kroner per 31.12.2021). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen minus 9,1 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, var minus 4,4 milliarder kroner.

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje ble minus 9,7 prosent for 2022. Samlet var det positiv avkastning for de privateide selskapene, men negativ verdiutvikling for den børsnoterte porteføljen. Avkastningen for Ferds eiendomsportefølje var minus 9,1 prosent som følge av yield-oppgang, høyere entreprisekostnader og en svakere utvikling i boligmarkedet. Ferd Ekstern Forvaltning hadde en samlet avkastning på minus 15,3 prosent (målt i USD) for deres mandater. Målt i NOK ble avkastningen bedre (minus 5,3 prosent) som følge av svekket krone mot USD i 2022.

I 2022 ble det totalt investert for 6,4 milliarder kroner og foretatt realiseringer og mottatt utbytter for totalt 6,2 milliarder kroner. Innenfor Ferd Capitals privateide investeringer var det den nye investeringen i Aidian som utgjorde den største investeringen for året. I den børsnoterte porteføljen ble det investert totalt 2,8 milliarder kroner, hvorav investeringer i BHG Group, Lerøy Seafood og Boozt var de tre største. Totalt mottok Ferd 1,2 milliarder kroner i utbytter fra Ferd Capitals investeringer i fjor. Ferd avviklet Ferd Invest i første halvår, noe som frigjorde 2,8 milliarder kroner.

Ved årsskiftet hadde Ferd en netto likviditetsbeholdning på 1,0 milliarder kroner. Verdien av de børsnoterte aksjene, aksjefond og likvide hedgefond var 15,5 milliarder kroner. Totalt utgjorde Ferds likviditetsbeholdning og likvide investeringer 16,5 milliarder kroner per 31.12.2022, tilsvarende 38 prosent av den verdijusterte egenkapitalen. I tillegg hadde vi utrukkede lånerammer på til sammen 6,7 milliarder kroner.

Fordeling av Ferds verdijusterte egenkapital per 31.12.2022:

Ferd Capital

Ferd Capital er en langsiktig, fleksibel og verdiskapende partner for nordiske selskaper.

Forretningsområdet har to mandater: Privateide selskaper og Børsnoterte selskaper. Mandatene gir forretningsområdet fleksibilitet i typer investeringer som kan gjøres. Ferd Capitals privateide selskaper bestod per utgangen av 2022 av Aibel, Aidian, Brav, Broodstock, Fjord Line, Fürst, Interwell, Mestergruppen, Mnemonic, Norkart, Simployer og Try. De største børsnoterte investeringene var Benchmark Holdings, Boozt, BHG, Elopak, Lerøy og Nilfisk.

Samlet avkastning på Ferd Capitals porteføljer ble minus 9,7 prosent i 2022. Av de privateide selskapene var det Aibel og Interwell som bidro mest i positiv retning på verdiutvikling, mens Mestergruppen og Brav falt i verdi som følge av tøffere markedsforhold enn de siste årene. Porteføljen av børsnoterte investeringer endte ned med 27 prosent for året under ett.

Ferd Capitals porteføljer ble verdsatt til 29,2 milliarder kroner per 31.12.2022. Dette fordelte seg som følger mellom de to mandatene og andre investeringer:

 

Ferd Eiendom

Ferd Eiendom er en ansvarlig og langsiktig byutvikler. Med grundighet, nytenking og stort bærekraftsengasjement skaper de verdi utover økonomisk avkastning.

Den samlede avkastningen i 2022 endte på minus 415 millioner kroner, tilsvarende minus 9,1 prosent. Boligprisene i Oslo steg med 1,8 prosent i 2022, mens yielden for næringseiendom sentralt i Oslo (CBD-området) økte betydelig etter renteoppgangen i fjor. Verdinedgangen for Ferd Eiendoms næringseiendommer skyldes hovedsakelig yield-oppgang og høyere entreprisekostnader. For Marienlyst-prosjektet og én av logistikkeiendommene var avkastningen god i 2022, mens for de øvrige boligprosjektene var avkastningen svakere primært på grunn av høyere forventede kostnader.

Ved utgangen av 2022 hadde porteføljen til Ferd Eiendom en eiendomsverdi på 12,2 milliarder kroner og en egenkapitalverdi på 4,1 milliarder kroner. Eiendomsporteføljen var per 31.12.2022 fordelt mellom segmentene som følger:

 

Ferd Ekstern Forvaltning

Ferd Ekstern Forvaltning har ansvar for konsernets investeringer hos eksterne forvaltere. Forretningsområdet fokuserer på markeder som utfyller de områdene hvor Ferd investerer direkte og investerer i fond som skal gi attraktiv avkastning over tid.

Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer hadde en samlet avkastning på minus 15,3 prosent i 2022. Porteføljene måles og følges opp i amerikanske dollar. Målt i NOK ble avkastningen bedre (minus 5,3 prosent) som følge av svekket krone mot USD i 2022. Global Equity mandatet, som består av kun aksjefond, hadde en nedgang på 22,6 prosent som er 2,3 prosent svakere enn referanseindeksen for dette mandatet. Global Fund Opportunities mandatet hadde en nedgang på 4,9 prosent i USD.

Det ble allokert 500 millioner kroner til Global Equity mandatet våren 2022. Markedsverdien på Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer per 31.12.2022 var 7,3 milliarder kroner. Forretningsområdet hadde per 31.12.2022 følgende fordeling mellom mandatene:

 

Ferd Impact Investing

Ferd Impact Investing skal investere i tidligfaseselskaper som har potensiale til å levere både en positiv effekt på FNs bærekraftsmål og en solid risikojustert avkastning. Ferd Impact Investing investerer primært gjennom fond, men gjør også investeringer direkte i selskaper. De konsentrerer seg om de tre sektorene fornybar energi, eiendomsteknologi og akvakultur.

Ferd Impact Investing ble etablert i 2019 og har hittil gjort 15 investeringer. I 2022 har det blitt investert i to nye fond (ArcTern Ventures og SWEN Blue Ocean), samt gjort tre nye co-investeringer (Nofence, Shoreline og 360 Logistics) og tre oppfølgingsinvesteringer (Seagust, Wind Catching Systems og Ignite Procurement).

Ferd Impact lanserte i 2022 sin første impactrapport som gir et innblikk i hvordan de jobber med impact og hvordan porteføljen bidrar til å løse utfordringer innen klima og miljø.

Per 31.12.2022 har Ferd Impact Investing investert 389 millioner kroner og kommittert ytterligere 70 millioner kroner.

Ferd Sosiale Entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører som skaper gode sosiale og økonomiske resultater. Gjennom en kombinasjon av kapital, kompetanse og nettverk styrker de selskapenes muligheter for suksess. FSE samarbeider også med det offentlige for å skape gode verktøy og rammebetingelser for samhandling med disse nyskapende selskapene.

Ved utgangen av 2022 var det 12 sosiale entreprenører i FSEs portefølje, 10 selskaper og to fondsinvesteringer. I løpet av året gjorde FSE to nye investeringer; Ludenso som er et teknologiselskap som ved hjelp av AR berikede (Augmented Reality) skolebøker skal gi økt engasjement, mestring og tilpasset læringsreise for elever, og Lifetools Know Me som utvikler digitale kommunikasjonsverktøy som hjelper mennesker som ikke har evne til verbal tale å bli forstått.

FSE har i 2022 fulgt opp de tre effektkontraktene de har investert i. I en effektkontrakt finansierer private investorer et tiltak med et fastsatt resultatmål som blir tilbakebetalt av det offentlige dersom målene nås. Myndighetene betaler kun hvis de avtalte resultatene oppnås, og investoren får kun tilbakebetalt dersom samfunnet tjener på det.

FSE lanserte i 2022 sin «Oslo-satsing». I Oslo-satsingen samler de næringsliv og stiftelser til felles innsats for levekårsutsatte områder i Oslo.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består hovedsakelig av bankbeholdning og pengemarkedsfond, samt investeringer i fond kjøpt i annenhåndsmarkedet og eksternt forvaltede private equity fond.

Norske kroner svekket seg mot EUR og USD og styrket seg mot SEK i løpet av 2022. Uten omregningsdifferansene som følge av endringene i valutakursene, hadde Ferds samlede avkastning vært ca. 2,1 prosentpoeng lavere i 2022.