Sosiale Entreprenører

Hovedresultater

Prisen «Årets Sosiale Entreprenør 2022» ble delt ut til Ideelt AS av statsminister Jonas Gahr Støre på NHOs årskonferanse den 12. mai

Sosentkonferansen 2021 ble utsatt på grunn av Covid-pandemien og ble avholdt den 30. august 2022 i et felles arrangement med KS. Temaet var effektkontrakter. 

I løpet av året gjorde FSE to nye investeringer i Ludenso og Lifetools KnowMe inn fra grunntrinn, med ny type finansieringsavtaler

Kompetanseløft på, og utprøving av innovative finansieringsinstrumenter i løpet av året

Impact Startup gjennomførte høsten 2022 et nordisk akseleratorprogram hvor seks selskap fra Norge, tre fra Sverige og tre fra Danmark deltok

Oslo-satsingen ble etablert og gjorde tildelinger til 12 ulike organisasjoner som motvirker frafall og inkluderer flere på fritidsarenaen i Oslos mest levekårsutsatte områder

1/6

Oppsummert

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører som kan vise målbare sosiale resultater og fremtidig økonomisk bærekraft, og bidrar til å styrke deres marked. FSE bidrar med en kombinasjon av kapital, kompetanse og nettverk til selskapene gjennom et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner for å styrke selskapenes muligheter for suksess.

Første halvdel av 2022 var som 2020 og 2021, preget av Covid-19. Mange av selskapene har blitt kraftig påvirket av restriksjoner og har måttet endre arbeidsrutiner. Selskapene har klart å tilpasse seg situasjonen og ser lyst på det kommende året. Videre ser vi at på tross av de vanskelige rammevilkårene, er det en positiv utvikling av Sosent-feltet.

FSE var til stede på Arendalsuka med eget arrangement, og som debattant og deltager på flere av de andres arrangement under Arendalsuka. Vår egen debatt “Rekruttering med stor S” hadde som mål å inspirere norske virksomheter til å rekruttere for økt mangfold. “Det handler om å lete bedre, ikke om å være snill og politisk korrekt”, var budskapet under arrangementet initiert av FSE og mangfoldsbyrået Vi er OSS.

Markedet

Vi opplever at markedet har normalisert seg etter Covid-pandemien, og at kommunene har fått økt kapasitet. Samtidig har den offentlige økonomien tilstrammet seg i løpet av høsten og bevisstheten er stor rundt de økte kostnadene mange kommuner står overfor, blant annet innenfor eldresektoren.

Det varslede Nullprofittutvalget som SV krevde i budsjettforhandlingene i 2021, ble etablert våren 2022. FSE har deltatt i utvalgets høring med ideelle aktører for å peke på ulempen ved å hindre små, innovative og sosialt motiverte private aktører inn i den offentlige velferden. Utvalget skal være ferdig våren 2024.

Samtidig er det elementer som trekker situasjonen for sosiale entreprenører og sosiale investorer i positiv retning. Spesielt gjelder dette engasjementet rundt verdens behov for økt bærekraft og innsats for å nå FNs bærekraftsmål og Paris-avtalens målsettinger. Over halvparten av de 17 målene er på det sosiale området og det er økende oppmerksomhet rundt behovet for å løse flere av disse for å nå de oppsatte grønne målene. EU har ambisjoner om å sette opp sosiale fond på flere hundre millioner euro for å øke investeringene i dette feltet, og jobber med å få denne dimensjonen inn i den nye Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Den underliggende trenden er dermed økt interesse for investeringer med tydelig dobbel- og trippel bunnlinje, tross krevende markedsforhold. En rekke private og institusjonelle investorer, samt flere stiftelser, bidrar med finansiering til et stadig økende antall sosiale entreprenører. FSE gleder seg over økt konkurranse både med tanke på tilbud og etterspørsel, og konstaterer at markedet er i rask modning. Vi er styrket i troen på at en profesjonalisering av de sosiale entreprenørene vil gi bedre markedsvilkår, bedre tilgang på nødvendig finansiering, flere bærekraftige selskap og derigjennom økt sosial effekt.

Portefølje

I 2022 videreførte og styrket vi samarbeidet med våre innovative porteføljeselskaper. FSE la ekstra vekt på tett oppfølging gjennom pandemien, men det var godt å møtes fysisk igjen i løpet av 2022 og kunne samle alle selskapene. Vi har forsøkt å bidra til å skape synergier på tvers av porteføljen der dette er naturlig. FSE er imponert over hvordan de sosiale entreprenørene støtter hverandre, deler informasjon og ser muligheter med hverandre.

FSE har mange viktige og gode samarbeidspartnere som har betydd mye for selskapene, men også for oss som team. Advokatfirmaet Schjødt har bidratt med gratis juridisk støtte til selskapene, noe som har hatt spesielt stor verdi i 2022 gitt utfordringene knyttet til pandemien. Sopra Steria har bidratt med pro bono timer og kursing i ulike temaer for porteføljeselskapene i året som gikk. McKinsey har støttet fire av selskapene våre på deres Day of Service. McKinsey har også bidratt med et stort utviklingsarbeid sammen med FSE, en Social impact strategy playbook. Deloitte har bidratt med pro bono konsulenttimer til porteføljeselskapene og til Impact StartUp. Kommunikasjonsbyrået Zynk har gjennomført svært nyttige interessentundersøkelser for et par av selskapene kostnadsfritt.

Ved utgangen av 2022 var det 12 sosiale entreprenører i FSE sin portefølje – 10 selskaper og to fondsinvesteringer (samt tre aktive effektkontrakter). Imal er nå en del av alumniporteføljen. I løpet av året gjorde FSE to nye investeringer, i Ludenso og Lifetools KnowMe, samt ytterligere investeringer i Mindmore.

Ludenso er et pedagogisk teknologiselskap som ved hjelp av AR berikede skolebøker skal gi økt engasjement, mestring og tilpasset læringsreise for elever. Selskapet har fått avtaler med flere internasjonale forlag, inkludert Cambridge University Press, Aschehoug, PG Online, Plantyn og SAGE.

Lifetools KnowMe utvikler digitale kommunikasjonsverktøy som hjelper mennesker som ikke har evne til verbal tale å bli forstått. Dette har dyp livsendrende effekt for målgruppen, familien og andre nærstående.

Mindmore (SE) er et helsetech-selskap som tilbyr digitale verktøy for test av kognitive funksjoner, og er etablert på over 100 helseklinikker i Sverige.

Unicus tilbyr høykvalitets IT-tjenester innen blant annet data science, data engineering, software utvikling, -test, og kvalitetssikring. I 2022 gjennomførte Unicus ytterligere oppkjøp i Specialisterren i Nederland, og er nå en sterk majoritetseier. Specialisterren og Unicus utfyller hverandre ved at de tilbyr ulike typer IT-tjenester, og felles for dem begge er at alle deres totalt 165 konsulenter har en diagnose på autismespekteret. 

Den Sociale Kapitalfond IV leverte en meget positiv utvikling i 2022. Fondet har gjort ni investeringer, og gjennomførte i 2022 to exits med meget god sosiale og økonomisk avkastning. Hitsa ble solgt til Crowd (NL) i andre kvartal, og Refurb ble solgt til Egiss i tredje kvartal.

Auticon har hatt en meget god utgang fra pandemien, og en omsetningsvekst på 30 prosent i 2022. Antall ansatte med autisme økte til over 300. Selskapet etablerte et nytt kontor i New Zealand, og er nå til stede i ni land. Auticon vant også den prestisjefylte prisen «Social Enterprise of the Year» (UK).

Gammel Nok har hatt en sterk vekst i etterspørselen etter seniorarbeidskraft, og har i 2022 skaffet arbeid til over 400 seniorer. Selskapet leverer bemanningsløsninger, praktiske tjenester og hjemmebasert omsorg til kunder i privat og offentlig sektor. I 2022 har selskapet etablert seg i Hamar-regionen og i Østfold.

Generasjon M har inngått sosial innovasjonskontrakt, en skreddersydd effektkontrakt, med Aurskog-Høland, den fjerde kommunen i deres portefølje. Sparebankstiftelse Østfold/Akershus har stilt som privat finansieringspartner på lik linje som i Østfold og Våler, samt gitt Generasjon-M tilsagn for ytterligere tre kommuner. Sparebankstiftelsen DNB har også gitt tilsagn på 4,5 millioner kroner ved inngåelse av kontrakter med flere kommuner.

Vi har i 2022 fulgt opp de tre effektkontraktene FSE har investert i. Kontraktene er i Øvre Eiker kommune og Lillehammer kommune i samarbeid med SOS Barnebyer, og i fire kommuner i Vestfold og Telemark med Back in the Ring som partner. Vi har avsluttet den aktive fasen av effektkontrakten i Lier, med Trygg av Natur. Tiltaket er nå implementert i skolen som er levert av kommunen selv. Om tiltaket har bidratt til økt gjennomføring av videregående skole får vi vite i 2025.

I en effektkontrakt finansierer private investorer et tiltak med et fastsatt resultatmål som blir tilbakebetalt av det offentlige dersom målene nås. Myndighetene betaler kun hvis de avtalte resultatene oppnås, og investoren får kun tilbakebetalt dersom samfunnet tjener på det. Årets Sosentkonferansen om effektkontrakter har bidratt til økt kunnskap og interesse for kontraktene også på offentlig side, og KS er nå i gang med en veileder for kommuner som ønsker å utforske denne type samarbeid.

Impact Startup

FSE sitt akseleratorprogram Impact StartUp, etablert i 2017 som Social StartUp, ble i 2020 formelt organisert i et eget selskap, Impact StartUp Norge AS. Med på laget er sterke samarbeidspartnere som Wilstar, Klaveness Marine, Sparebankstiftelsen DNB, Nordic Innovation, Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Stiftelsen Kåre Berg, Antonstiftelsen, og Deloitte. Selskapet inngår i et nordisk samarbeid med Den Sociale Kapitalfond i Danmark (SKF) og Prosper Social Impact i Sverige. Totalt har det vært over 100 selskaper gjennom akseleratorprogrammet i Norden, hvorav 22 var fordelt på de to akseleratorene som ble gjennomført i 2022. Høstens program var en nordisk gjennomføring, sammen med partnere i Sverige og Danmark.

Oslo-satsingen

FSE lanserte i 2022 sin «Oslo-satsing». I Oslo-satsingen samler de næringsliv og stiftelser til felles innsats for levekårsutsatte områder i Oslo. Dette gjør vi på grunn av Ferds historiske, personlige og forretningsmessige tilknytning til byen vår, og fordi vi mener at de økende forskjellene gjør at vi som samfunn, og også vi i Ferd, går glipp av talenter, ressurser og ideer vi trenger for framtiden. FSE skal bidra til flere jobber, mer skolemotivasjon og meningsfull fritid i fire bydeler i Oslo (Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand). FSE bidrar med betydelige administrative og koordinerende ressurser i prosjektet, og i tillegg har vi også gitt støtte til 12 organisasjoner som allerede er i gang med arbeidet.

Organisasjon

FSE hadde i 2022 syv ansatte. Teamet har gjort et kompetanseløft knyttet til nye finansieringsinstrumenter for sosiale investeringer og også laget og benyttet et nytt instrument kalt FSE Impact note. Videre har FSE inngått i et samarbeid med Rambøll for et dypdykk i våre investeringsområder frafall og arbeid, med mål om å lande målsettinger og måleindikatorer i 2023.

Fremtidsutsikter

Vi forventer at 2023 også vil bli et krevende år for mange, og vi fortsetter å støtte våre sosiale entreprenører enkeltvis og som gruppe. Alle selskapene har nå en egen Impact Measurement and Management plan som vil hjelpe dem til å styre enda bedre etter de sosiale resultatene. Vårt håp er at det offentliges oppmerksomhet sakte vil beveges over mot en større bevissthet om hvilke tjenester og tiltak som gir gode sosiale resultater. Dersom kompetansen rundt dette blir høyere i det offentlige, mener vi det vil bli enklere for selskap med nye, gode løsninger å møte interesse fra kommunene og hjelpesystemene.

FSE har tro på at det vil bli inngått flere effektkontrakter med det offentlige i tiden som kommer. Den anstrengte økonomien gjør denne type mellomfinansiering fra sosiale fond og investorer viktigere. Vi ønsker å bidra aktivt til denne utviklingen, og ønsker samtidig å bidra til å bygge kompetanse og kapasitet for denne typen finansiering i andre investormiljøer. Samtidig fortsetter vi arbeidet med impact management-prosesser i selskapene vi er engasjert i, for å bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom aktivitet, målbare resultater, varig endring og samfunnseffekt. 

FSE vil fortsette arbeidet med å inspirere offentlig og privat sektor til å velge løsninger som gir dokumentert sosial effekt, gjennom innovative anskaffelser og samarbeid på tvers av tradisjonelle strukturer, for å finne gode løsninger på problemer det offentlige kan løse bedre sammen med andre.