Impact Investing

Hovedpunkter

Markedet for tidligfase klimaselskaper har vært bedre enn markedet for generelle teknologi-investeringer i 2022

Det haster mer enn tidligere antatt å legge om til en klimarobust utvikling

Ferd Impact Investing har gjennomført to nye investeringer i fond samt gjort tre nye co-investeringer og tre oppfølgingsinvesteringer

Ferd Impact Investing lanserte i 2022 sin første impactrapport

1/4

Marked

Generelle teknologi-investeringer hadde i 2022 et stort fall, både når det gjaldt verdsetting av selskapene og investert kapital, og investeringstakten mot slutten av fjoråret var på nivåer man ikke har sett siden 2018. Innen tidligfase klimainvesteringer har tonen derimot vært en annen. I følge Climate Tech VC har såkorn og serie A-investeringer økt med henholdsvis 51 prosent og 64 prosent fra 2021 til 2022. På globalt nivå har over 130 klimafokuserte fond hentet 37 milliarder dollar i kapital i 2022 – det har aldri vært bedre å være klimagründer enn nå!

«På globalt nivå har over 130 klimafokuserte fond hentet 37 milliarder dollar i kapital i 2022 – det har aldri vært bedre å være klimagründer enn nå»

Effekten av dette ble ytterligere forsterket av at Joe Biden i 2022 signerte Inflation Reduction Act (IRA), en omfattende og historisk amerikansk lovpakke som bidrar til grønn omstilling og utslippskutt i USA over en 10-års periode. På den negative siden så vi imidlertid en 24 prosent reduksjon i investert kapital i vekstfasen fra 2021 til 2022. Dette vil trolig ha en innvirkning på mulighetene til våre fond og selskaper for kapitalinnhenting i senere faser. 

Effektene av klimaendringene fortsetter å påvirke; orkanen Ian, hetebølger i Europa og i Kina samt flomkatastrofen i Pakistan, er blant hendelser som har påvirket nyhetsbildet i 2022. Den siste rapporten til FNs klimapanel melder nå om at klimaendringene har hatt større og mer omfattende innvirkning på naturen enn tidligere antatt. Det haster mer med å legge om til en klimarobust utvikling.

Russlands invasjon av Ukraina og etterfølgende reduksjon av russisk gasseksport, har ført til energikrise og rekordhøye strømpriser i hele Europa. Dette har igjen ført til økt fokus på å sikre seg rene og forutsigbare energikilder over hele kontinentet. I følge IEA’s World Energy Outlook har vi nå nådd toppen for fossil energi. Dette har en akselererende og positiv effekt på energiomstillingen vi står ovenfor.

Som følge av urolighetene i markedet, har vi hatt økende fokus på verdsettelser, kapitalmarkedet i senere faser samt modenhet i teamene. Med tre personer på teamet har Ferd Impact Investing økt investeringstakten i 2022 sammenlignet med året før.

Med tre personer på teamet har Ferd Impact Investing økt investeringstakten i 2022 sammenlignet med året før.

I 2022 har det blitt investert i to nye fond (ArcTern Ventures og SWEN Blue Ocean), samt gjort tre nye co-investeringer (Nofence i partnerskap med Momentum II, Shoreline i partnerskap med EIF og 360 Logistics sammen med vår nye partner Dovetail) og tre oppfølgingsinvesteringer (Seagust, Wind Catching Systems og Ignite Procurement).

Ferd Impact Investing lanserte i 2022 sin første impactrapport som gir et innblikk i hvordan vi jobber med impact og hvordan porteføljen bidrar til å løse utfordringer innen klima og miljø. Les rapporten her.

Porteføljeselskaper

Fond og co-investeringer

 • 2150 investerer i teknologiselskaper som utvikler bærekraftige løsninger som bidrar til å forme bymiljøet og muliggjør en skalerbar fremtid for masseurbanisering. Per tredje kvartal har fondet gjort 12 investeringer, hvorav seks av disse ble gjort i 2022. Blant de nye porteføljeselskapene i 2150 finner vi BioMason som utvikler ny form for sement, og NatureMetrics, monitorering av biomangfold. 2150 er langt fremme når det gjelder å måle impact, og deres impactrapport fra 2022 kan leses her.
 • ArcTern Ventures fond III – Ved utgangen av 2022 offentliggjorde vi at Ferd Impact Investing har investert i ArcTern Ventures fond III sammen med Nysnø Klimainvesteringer og Lærdal Invest. ArcTern er et kanadisk fond med kontorer i Toronto, San Francisco og Oslo. Fondet investerer bredt innen store klima- og bærekraftsutfordringer. Første investering i fondet er Praha-baserte WoltAir som har bygget en digital plattform for installasjon av bærekraftige energiløsninger som solenergi og varmepumper.
 • Arkwright X Investment Family (AXIF) er en club deal-struktur der Ferd som programinvestor får tilgang til å investere sammen med Arkwright X og de øvrige programinvestorene. Gjennom AXIF er vi investert i Ignite Procurement som tilbyr et softwarebasert innkjøpssystem som oversetter innkjøpsdata til handlekraftig innsikt og benytter kunstig intelligens til å spore og tallfeste CO2-utslipp. Ignite hentet i 2022 mer kapital hvor vi økte vår eierandel. Gjennom AXIF er vi også investert i Yellowsack som tilbyr løsninger for avfallshåndtering i California i USA.
 • Dovetail – I 2022 etablerte vi et investeringssamarbeid med Dovetail som fokuserer på produkter og tjenester hvor digital teknologi er sentralt i forretningsmodellen. Gjennom Dovetail investerte vi i selskapet 360 Logistics som er en totalleverandør av tredjepartslogistikk (3PL). Ved å flytte varene til en 3PL som er tettere på sluttkunden, reduseres behovet for langtransport betraktelig. 360 Logistics sine løsninger er et viktig ledd i å utvikle mer bærekraftige byer.
 • Ecosystem Integrity Fund IV (EIF IV) i San Francisco er et bærekraftfokusert fond som primært investerer i selskaper i tidlig vekstfase. EIF har investert i fem nye porteføljeselskaper i 2022. Et av disse selskapene er norske Shoreline hvor vi co-investerte sammen med EIF. Shoreline leverer simulerings- og optimaliseringsløsninger for design, utbygging og drift av vindprosjekter.
 • Momentum II er et Bergen-basert venturefond som investerer i bærekraftige og innovative selskaper i tidlig vekstfase. Fondet fokuserer på det grønne skiftet, dekarbonisering og utfordringer knyttet til biologisk mangfold og knappe naturressurser. Fondet investerte i fire nye porteføljeselskaper i 2022; SES-X Marine Technologies (elektrifisering av båter), Glint Solar (software for optimal plassering av solparker), Amina Charging (elbil-ladere) og 7Analytics (software for flom-analyse). I 2022 co-investerte vi med Momentum i Nofence som leverer verdens første virtuelle gjerdesystem for beitedyr. Teknologien sikrer bedre utnyttelse av utmarksbeite som medfører en regenerering av biodiversiteten i jordsmonnet. Ferd-eide Broodstock Capital er også co-investert med Momentum gjennom porteføljeselskapet Blue Ocean Technology.
 • Startuplab er en inkubator og såkorninvestor som tilbyr kontorer, nettverk, kapital og industriekspertise til norske startups. Med tilholdssted i både Oslo og Bergen, har Startuplab en total hub på over 300 selskaper der mange har vokst til å bli noen av Norges mest kjente tech-selskaper. Ferd er investert i Founders Fund II, III og IV.
 • SWEN Capital Partners er en ledende europeisk kapitalforvalter. I 2022 investerte vi i fondet Blue Ocean som er SWEN sitt venturekapitalfond som investerer i innovasjoner som styrker og bevarer livet i havet, og dermed bidrar til å nå SDG14. Per tredje kvartal 2022 er Blue Ocean investert i åtte selskaper, hvorav syv av disse investeringene ble gjort i 2022. Porteføljen omfatter blant annet de to norske selskapene Optoscale (biomassemåling for akvakultur) og Ecosubsea (skrogrenseteknologi).

Direkte investeringer

 • Antler har fortsatt å akselerere veksten og har i 2022 åpnet flere nye lokasjoner og gjennomført en re-branding av selskapet. Rundt 150 nye selskaper er stiftet i regi av Antler i løpet av 2022, på tvers av 25 lokasjoner i seks verdensdeler. I 2023 forventer de å lansere både i Midtøsten og i Kina. Antlers brede portefølje teller over 700 selskaper ved utgangen av 2022 og har hittil levert god avkastning. Antler har løftet impact-fokuset sitt ytterligere, og årets ESG og impactrapport kan leses her.
 • NeXtWind leverte gode resultater som følge av blant annet økte strømpriser i hele Europa, og har kjøpt en portefølje av eldre landbaserte vindparker i Tyskland. Ambisjonen er å enten erstatte de gamle vindturbinene med nye og mer effektive turbiner (repowering) eller øke levetiden på de eksisterende turbinene (life extension). Dermed økes produksjonskapasiteten av fornybar energi, mens LCOE (Levelized Cost of Energy) reduseres.
 • Seagust er et norsk havvindselskap etablert av Ferd og Arendals Fossekompani i 2021 som skal søke på lisenser i de norske havvindområdene. Ved å utnytte vindressursene i Nordsjøen, skal Seagust utvikle mer fornybar energi og bygge en sterkere norsk leverandørindustri. I 2022 ble det offentliggjort at svenske Vattenfall har inngått samarbeid med Seagust for å utvikle havvind på norsk sokkel. 2023 blir et spennende år for Seagust når regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.
 • Wind Catching Systems (WCS) utvikler et banebrytende flytende vindkraftverk med et potensiale til å produsere elektrisitet til en betydelig lavere LCOE på et betydelig mindre sjøareal enn noen annen kjent teknologi i dag. Ferd Capitals porteføljeselskap, Aibel ASA, har vært en viktig samarbeidspartner til WCS. I tillegg til Ferd og North Energy ASA, har GM Ventures og Havfonn investert i WCS i løpet av 2022.

Fremtidsutsikter

Vi forventer at utfordringene i 2022 vil fortsette i 2023 som følge av den økonomiske situasjonen verden er i. Vi tror blant annet at kapitalinnhentinger vil ta lengre tid og være mer krevende enn vi har sett de seneste årene. Samtidig tror vi at klimateknologi vil fortsette å være en foretrukket sektor som følge av utviklingen vi har sett gjennom 2022, men også på grunn av den store mengden kapital øremerket klima som er tilgjengelig. Ferd Impact Investing skal fortsette å gjøre investeringer i 2023, men med forsterket fokus på effektene av tiden vi er inne i. Samtidig vet vi at mange av fondene med best historisk avkastning, har hentet kapital i nedgangstider slik at vi fortsetter å se etter gode fond og team som deler vårt impactfokus.