Capital

Hovedpunkter

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje ble -9,7% for 2022

Kjøpet av Aidian i partnerskap med Nordstjernan utgjorde den største investeringen i 2022

Økt eierskapet i BHG Group med en eierprosent i selskapet på 17,8%

Ferd Capital bærekraftstrategi utarbeidet

1/4

Marked

Året 2022 blir sett på som et historisk svakt år i finansmarkedene. Covid-19 fortsatte å prege samfunnet og verdensøkonomien i første kvartal, og resten av året har vært preget av krigsutbruddet i Ukraina, eskalerende energipriser, stigende inflasjon og urolige børser verden over. Globale finansmarkeder ble kraftig påvirket av et betydelig skift i rentenivået. Med et fall på 18 prosent i det globale aksjemarkedet og ca. 30 prosent for vekstaksjer (målt i dollar) er 2022 det svakeste året siden finanskrisen. Globalt falt 10 av 11 sektorer i verdi, og kun energisektoren leverte positiv avkastning (opp 48 prosent). Nordiske børser falt 13 prosent i norske kroner, men Oslo børs falt bare 1 prosent (minus 16 prosent uten energisektoren). En robust balanse og risikostyring har gitt evne til å forsvare verdier, stå gjennom volatilitet og utnytte muligheter.

Porteføljeselskaper

Privateide investeringer

 • Aibel har fortsatt å prestere godt i 2022 med høy aktivitet og god prosjektgjennomføring innen alle forretningsområder. Ordreboken har gjennom året økt med 20 milliarder kroner og har en total verdi på over 30 milliarder kroner ved årsslutt, noe som representerer 2,5x siste 12 måneders salgsinntekt. Årets salgsinntekter på i overkant av 12,2 milliarder kroner ble spesielt påvirket av høy aktivitet gjennom første halvår på tvers av prosjektporteføljen, særlig knyttet til Hammerfest LNG Cold Recovery, samt høy aktivitet ved Haugesund-verftet som et resultat av Haewene Brim og Johan Sverdrup P2-prosjektene.
 • Aidian har etter oppkjøpet i april 2022 fokusert på reetablering av fotfestet innenfor selskapets kjerneområder som ikke er relatert til Covid-19. Med et geografisk fotavtrykk som strekker seg gjennom Europa og inn i Kina, har Aidian erfart de regionale ulikhetene av gjenåpningen, og har sett en klar trend i økt aktivitet mot slutten av året. Som et resultat av økt fokus på antimikrobiell resistens (AMR), har Aidian også opplevd en positiv utvikling i etterspørselen av CRP tester, gjennom for eksempel Polen sin åpning av kostnadsrefusjon ved CPR-tester for barn.
 • Brav leverte i første halvår av 2022 en sterk topplinje som følge av forhåndsordre lagt i 2021, men har merket avkjølingen i markedet utover i året spesielt drevet av få etterbestillinger og lavt salg gjennom egne kanaler. Året var også preget av reorganisering av selskapets virksomhet i Tyskland, og salg av virksomheten i Russland til den lokale ledelsen etter invasjonen av Ukraina. Markedet har gjennom 2022 opplevd lavere etterspørsel etter sports- og friluftsvarer som gjør at butikkene sitter igjen med høyere varelager. 2023 forventes å bli et krevende år for Brav i likhet med sportsbransjen generelt. Fokus for Brav vil være kontantstrøm og reduksjon av et historisk høyt varelager, og fortsette å øke vekst i egne salgskanaler og utvikling av digitale plattformer i 2023.
 • Broodstock Capital opplevde et begivenhetsrikt 2022. Aksjene i Billund Danmark ble solgt tilbake til gründerne, mens selskapet samtidig kjøpte ut det norske datterselskapet under navnet VAQ. Forslaget om grunnrente på 40 prosent i oppdrettsbransjen har skapt betydelig usikkerhet rundt industriens rammevilkår. Selskapene er godt posisjonert med inngåtte avtaler og kontrakter, mens effekter på lengre sikt vil være tett knyttet til hvordan skatten blir utformet. Porteføljen er rettet inn mot noen av de mest spennende trendene innen sjømat, som blant annet fiskehelse, digitalisering, resirkulering av vann og sunne proteiner.
 • Fjordline har blitt kraftig rammet av Covid-19 pandemien som har forhindret normal drift i over to år, etterfulgt av inflaterte drivstoffkostnader som et resultat av krigen i Ukraina. Til tross for at det underliggende markedet viste klare tegn til normalisering gjennom høysesongen med rekordhøye salgsinntekter, ble lønnsomheten svært redusert grunnet de høye drivstoffprisene. Selskapet har igangsatt arbeid med å konvertere to av skipene til «dual-fuel» i løpet av våren 2023 for bedre å kunne tilpasse seg til den enhver tid kostnadsoptimale drivstofftype. Det har i løpet av 2022 også blitt gjennomført en refinansiering og kapitalforhøyelse i selskapet for å sikre videre drift.
 • Fürst har gjennom et ustabilt marked preget av Covid-19 levert over budsjett for 2022 både på omsetning og lønnsomhet. Til tross for konstadspress har selskapet også i år levert ytterligere effektivitetsutnyttelse med en økning i antall tester totalt og per årsverk. Gjennom 2022 har selskapet også opplevd en økning i antall leger som bruker Fürst som primærlaboratorium, noe som har resultert i en nyttigere økning i markedsandel på landsbasis. Datterselskapet WebMed har gjennom 2022 fått et solid fotfeste i det norske journalmarkedet og er nå blant de journalleverandørene som vokser mest med gode tilbakemeldinger fra kundene. Helseapps har i 2022 sett en omstilling fra å være en viktig bidragsyter gjennom pandemien til å etablere seg som en bred leverandør av samhandlingstjenester i helsevesenet. Patogen har gjennom 2022 levert en veldig sterk økning i både omsetning og lønnsomhet, og er nå blitt en integrert del av Fürst.  
 • Interwell opplevede i 2022 sterk organisk vekst, og aktivitetsnivået er tilbake etter Covid-pandemien i regionene som selskapet opererer i. Den globale energikrisen har også påvirket selskapets aktivitet positivt, samt lønnsomhetsutviklingen. Selskapet gjennomførte i løpet av året et større strategisk oppkjøp av norske Petroleum Technology Company (PTC). PTC komplementerer produktporteføljen, har svært god vekst og som sammen med Interwell gir betydelige kommersielle synergier. Den tunge satsingen på utvikling av nye løsninger både innenfor eksisterende segmenter og mot nye markeder som er ledd i skiftet mot mer bærekraftige energikilder, fortsetter. P&A, et viktig utviklingsområde, har opplevd stor økning i interesse fra flere store oljeselskaper. Utsiktene for vekst fremover er fremdeles meget gode for selskapet.
 • Mestergruppen leverte gode resultater for 2022 i et volatilt og stadig mer krevende marked. Totalt sett var 2022 preget av store volumfall, både for privat- og proffsegmentet. Samtidig har prisveksten vært sterk, noe som har bidratt til inntekter i 2022 på linje med 2021 (proforma). Generelt har markedsforholdene i Norge vært sterkere påvirket enn i Sverige. Mestergruppen brukte også 2022 til å ta nye strategiske posisjoner, med blant annet oppkjøpene av VVS Norge og Dale Malo. Integrasjonen av Malorama har også vært vellykket og EBITDA utviklingen har så langt vært bedre enn forventet. Selskapet går ut av året med en sterk balanse, men forventer et krevende marked knyttet til både pris og volumutvikling i 2023.
 • Mnemonic hadde nok et godt år gjennom 2022 i et kontinuerlig voksende marked. Arbeid knyttet til større cybersikkerhets-hendelser og flere større prosjekttilganger demonstrerer selskapets ledende markedsposisjon i Norge. I tillegg opplever selskapet også god vekst i Sverige og Nederland. Selskapet investerer betydelig i forskning og utvikling, og i internasjonal vekst. Dette bidrar til å holde den kortsiktige lønnsomheten relativt lav til underliggende potensial. Mnemonic vant «Great Place to Work» i Norge og kom på topp 10 i Europa. De erfarte lavt frafall av ansatte og evnet å rekruttere mange nye talenter.  
 • Norkart har i 2022 vist god organisk og lønnsom vekst på tvers av alle produkt- og tjenesteområder. 2022 var første året for ny CEO som sammen med styret har gjort flere viktige grep for å løfte Norkart og sikre underliggende lønnsomhet. Dette inkluderer blant annet strategisk beslutning om videreutvikling av hovedproduktområdet GISLINE, flytting til nytt hovedkontor på Skøyen i Oslo, optimalisering av priser og varekost, tydeliggjøring av strategi, etablering av eget sikkerhetsteam og utforming av ny organisasjonsstruktur som ble iverksatt 1. januar 2023.
 • Simployer har gjennom 2022 fortsatt vekst og fornuftig lønnsomhet. Marginen gikk noe ned i 2022 i forhold til 2021 som følge av høyere utviklingskostnader samt lavere inntekter i Sverige enn det som var budsjettert. Med ny CEO har selskapet revitalisert strategien i retning av å utløse det fulle potensialet i mennesker. I tråd med dette har man oppdatert produktstrategien og re-organisert produkt- og teknologiorganisasjonen. Man har fortsatt å investere innen produktutvikling, og på slutten av året ble en ny elæringssatsing lansert. På kommersiell side har fokus blant annet vært på løsningen for ansattesengasjement i Norge og HR system i Sverige. Simployer har også etablert seg i Danmark. Markedet for HR teknologi og kompetanse er i sterk vekst som understøtter langsiktig etterspørsel etter selskapets produkter.  
 • Try prestert godt operasjonelt og økte sin topplinje i 2022, særlig drevet av forretningsområdet Try Dig. Det var spesielt høy etterspørsel på tvers av de fleste forretningsområdene i første halvår, med påfølgende rekrutteringsvekst. Lønnsomheten har imidlertid blitt negativt påvirket av endrede markedsbetingelser i andre halvår 2022. Det har også vært M&A aktivitet gjennom året og Try har blant annet investert i Netlife Bergen og Try Dig Latvia i tillegg til ulike organiske investeringer i vekst og kompetanseutvikling. De ulike enhetene i konsernet har vunnet mange priser, både nasjonalt og internasjonalt som underbygger den høye kvaliteten i prosjektleveransene. I tillegg vant man på nytt Byråprofil-kåringen i Norge, som støtter opp om den sterke posisjonen selskapet har i det norske markedet. Generelt er Try godt posisjonert for videre vekst innen skjæringspunktet kreativitet, strategi og teknologi, men forventer et svakere marked i 2023 enn i 2022 og har gjort tilpasninger i tråd med dette.

Børsnoterte investeringer

Strategiske børsnoterte investeringer

 • Benchmark Holdings ble i desember 2022 notert på Euronext Growth (Oslo), og med videre plan om opplisting på Oslo børs. Samlet kunne selskapet vise til 27 prosent vekst i omsetning, og positiv utvikling i flere av selskapets segmenter. Dette er drevet av to av tre forretningsområder, Genetics og Nutrition leverer sterke finansielle resultater. Begge leverer kritiske løsninger for næringer i vekst. Det tredje forretningsområdet Health sine nye nøkkelprodukt Cleantreat og Ectosan har brukt lenger  tid enn man skulle ønsket på å få momentum på salg. Benchmark har avvikende regnskapsår og rapporterte i første kvartal 2023 om betydelig forbedring i Health som kombinert med solid Nutrition og Genetics ga positiv kontantstrøm fra drift på GBP8m (første kvartal 2022 på 1m). Lønnsom vekst, kostnadsbesparelser og positiv kontantstrøm er fortsatt fokus. 
 • BHG Group opplevde i 2022 hardere konkurranse og svekket etterspørsel som følge av at konsumentene skiftet sitt forbruk bort fra oppussing og over på annet forbruk etter hvert som vi kom ut av pandemien. I tillegg påvirket kostnadsinflasjon og prispress marginene negativt. Likevel har selskapet klart å ta markedsandeler gjennom 2022, mens lønnsomheten har vært utfordrende. Varelageret har vært for høyt og selskapet tok en nedskrivning på 400 millioner svenske kroner i oktober og igangsatte kostnadskutt med 150-200 millioner svenske kroner effekt. Selskapet gjennomførte emisjoner i to runder i 2022 på totalt 1,8 milliarder svenske kroner som styrket selskapets balanse. I tillegg har selskapet byttet konsernsjef etter at Adam Schatz forlot selskapet i august og styreleder Gustaf Örn tok over. Selskapet har implementert et kostnadsreduksjonsprogram, samt gjort andre tiltak som skal bedre selskapets finansielle stilling. Fokuset i 2023 vil være på lønnsomhet, kontantstrøm og varelagernedbygging.
 • Boozt har på tross av et utfordrende marked levert solid vekst og lønnsomhet i 2022. Dette er drevet av økte ordreverdier på grunn av nye produktkategorier (menn, barn, sport, og hjem) kombinert med stabile returrater og høyere kundetilfredshet. Selskapet har fortsatt å ta markedsandeler gjennom året tross et krevende marked både for offline og online aktører. Selskapet reduserte antall ansatte med 5 prosent før sommeren og igangsatte et kostnadsbesparelsesprogram da man så at markedet forverret seg. Boozt har ved utgangen av fjerde kvartal en solid balanse med kontanter på ca. 1,8 milliard svenske kroner.
 • Elopak har lykkes med å navigere et utfordrende år i 2022 etter rekordåret 2021, gjennom leveranse på strategiske prioriteter og å utligne råvareinflasjon (PE og aluminium) med prisøkninger i Europa. Viktige milepæler har inkludert India (GLS) investering og Naturepak oppkjøpt gjennomføring. Elopak har også gjennomført salg av Russisk produksjonsenhet i 2022. Året endte på 20 prosent inntektsvekst (11 prosent organisk), over 1 milliard euro i omsetning, drevet primært av aseptisk volumvekst, Europeisk prisøkning og generelt høy vekst i «Americas»-segment. Elopak leverte justert EBITDA på 119 millioner euro (11,7 prosent margin). I 2022 har Elopak fortsatt å styrke sin produktportefølje og har lansert Pure-Pak® eSense kartongen, en mer miljøvennlig aseptisk kartong laget uten aluminiumslag og med opptil 50 prosent lavere karbonavtrykk enn en standard Pure-Pak® aseptisk kartong. I tillegg har Elopak blitt et av de tre første selskapene i verden for å få Net Zero-mål godkjent etter den offisielle lanseringen av Net Zero-standarden av Science Based Targets-initiativet. 
 • Lerøy Seafood sitt 2022 leverte sterke finansielle resultater etter rekordhøye inntekter for sjømat drevet av høye laksepriser, og bedret kostnadskontroll. Selskapet sin aksjekurs viste en sterk utvikling i begynnelsen av 2022 i takt med økte laksepriser. Annonseringen i september av forslaget til ny grunnrentebeskatning for oppdrettsnæringen hadde imidlertid en betydelig negativ effekt på aksjekursene for sjømatselskaper, og Lerøy Seafoods aksjekurs falt med om lag 30 prosent. Grunnrenteskattens utforming er ikke fastsatt og skaper usikkerhet rundt rammevilkår for norsk havbruksnæring. For Lerøy Seafood har usikkerhet ført til brems i investeringer, permitteringer på videreforedling og usikkerhet rundt kontrakter. Fokus i 2023 vil fortsette å være operasjonell forbedring, markedsbygging og optimalisering ut ifra grunnrentebeskatningen.
 • Nilfisk har etter en sterk oppgang i 2021 (20 prosent pluss organisk vekst) fortsatt å levere robust vekst i 2022, drevet av positivt momentum i det amerikanske markedet. Nettomarginene utviklet seg negativt gjennom 2022 som følge av marginpress og høyere overhead-kostnader drevet av strategiske investeringer. Selskapets aksjekurs falt gjennom året som følge av avtakende lønnsomhetsvekst og frykt for resesjon. I april gjennomførte Nilfisk sin kapitalmarkedsdag og presenterte sin forretningsplan for 2023. Selskapet har ambisiøse mål om å levere lønnsom og bærekraftig vekst ved å utvikle sitt tjenestetilbud, vokse i store markeder og utvikle bærekraftige produkter. Nilfisk har fortsatt å levere på sitt bærekraftsfokus og ble tildelt en Gold-rating av Ecovadis. 

Transaksjoner

Året 2022 har vært relativt aktivt år for Ferd Capital. I den børsnoterte porteføljen har Ferd Capital kjøpt seg ytterligere opp i flere selskaper, hvorav investeringene i BHG Group, Lerøy Seafood og Boozt var de tre største, nedsalg i enkeltselskaper (blant annet Grieg Seafood), samt noen emisjoner for å forsvare eierandel. Innenfor Ferd Capitals privateide investeringer var det kjøpet av finske Aidian i partnerskap med Nordstjernan som utgjorde den største investeringen i perioden samt investeringer i flere attraktive add-ons (blant annet PTC og VVS Norge). 

Organisasjon

Ferd Capitals organisasjon investerer gjennom to investeringsmandater; Private selskaper og Børsnoterte selskaper (tidligere Capital Special Investments ble avviklet som eget mandat fra 1. januar 2023). Ferd avviklet Ferd Invest i første halvår av 2022, og konsernets børsnoterte direkteinvesteringer samlet i Ferd Capital.

Ferd Capital har revitalisert organisering gjennom industrigrupper og i tillegg etablert «Team Sweden» med ekstra fokus på økt fotfeste i Sverige. Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 16 ansatte med variert erfaring både fra Ferd og andre selskaper. I tillegg er fire nyansatte rekruttert med oppstart 2023.

Fremtidsutsikter

Fremover er det knyttet mer usikkerhet rundt inntjeningsutsikter og økonomisk vekst til selskaper. Markedet leter nå etter signaler om at inflasjonen kommer ned. Marginale observasjoner i inflasjonsbildet har gitt store utslag i lange renter og dermed også på prisingen av aksjer. Ferd Capital har en portefølje av selskaper innen ulike sektorer som vi mener er godt posisjonert for å skape verdi fremover. Samtidig vil vi jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter og utnytte de langsiktige mulighetene som kan dukke opp i et turbulent marked, både gjennom M&A i våre porteføljeselskaper og etablering av nye strategiske posisjoner. Ferd Capital har også en ambisjon om å styrke posisjonen i Sverige og Norden for øvrig. I tillegg vil trykk på implementering av bærekraftstrategi bli prioritert.