Eiendom

Hovedpunkter

Realisert avkastning på 454 millioner kroner i 2022

Ferd Eiendom kjøpte Hamangskogen 10 i Sandvika

Styrket organisasjon med seks nyansatte i 2022

Ferd Eiendom lanserte ny nettside

Ny prosjektmodell lansert

1/5

Verdiutvikling

Ved utgangen av 2022 hadde Ferds eiendomsportefølje en verdi på 12,2 milliarder kroner og en verdijustert egenkapital på 4,1 milliarder kroner.

Ferd Eiendom er en ansvarlig og langsiktig byutvikler. Med grundighet, nytenking og stort bærekraftsengasjement skaper vi verdi utover økonomisk avkastning. Vi tar vare på historien, forstår nåtiden og utvikler for fremtiden.

Marked

Høy inflasjon og renteoppgang har gjennom året gradvis påvirket det direkte markedet for næringseiendom som resulterte i svært lavt transaksjonsvolum i andre halvår 2022. Stigende renter og høyere kredittpåslag har gitt en yieldoppgang i alle segmenter i næringseiendom og antatt prime yield kontor var ved årsskifte i intervallet 3,75 prosent til 4,00 prosent. Et historisk sterkt leiemarked med høyere leier og lav ledighet har delvis balansert ut renteeffekten.

Usikkerhetsmomenter i makrobildet som resesjon, energi, inflasjon, renter og geopolitikk har preget markedet for næringseiendom. Etterspørselen etter lokaler i kontormarkedet i Oslo er fremdeles god med stabil sysselsetting og lav ledighet (spesielt i sentrum).

Ferd Eiendom er godt posisjonert med attraktive kontoreiendommer som vil dra nytte av leieprisvekst. Vi har for tiden ingen kontorprosjekter med planlagt kontrahering av nybygg før tidligst 2025.

2022 ble et år med store svingninger i boligprisene. For hele 2022 har prisene i Oslo steget med 1,8 prosent, noe som tilsier et betydelig prisfall andre halvår, utløst av rentehevinger. I randsonene Follo, Asker, Bærum og Romerike falt prisene med 1,1 prosent til 1,7 prosent i 2022.

For hele landet under ett endte 2022 med en svak oppgang på 1,5 prosent med en gjennomsnittlig omsetningstid på 47 dager.

Nybolig hadde en meget sterk utvikling i antall salg, pris og salgsstarter i første halvår, mens antall salgsstarter er nesten halvert i andre halvår. Prisene på nybolig i Oslo økte kun med 1,5 prosent i andre halvår, som er omtrent på nivå med prisutvikling for nybolig i landet som helhet. Det var hovedsakelig prisoppjusteringer i salgsstartede prosjekter som trakk opp. Fra nye prosjekter var det lite bidrag til prisøkning. Varelageret er omtrent uendret siste halvår, og det er lansert svært få enheter. Det som selges, er i stor grad enheter i prosjekter lansert tilbake i tid. Lavt tilbud på nybolig i Stor-Oslo kan utløse en betydelig prisøkning når markedet kommer tilbake. Trolig vil dette starte i Oslo og etter hvert påvirke prosjekter i randsonen. Rentekostnader forventes imidlertid å være høyere enn god stund til, noe som demper prisstigningen.

Nedgangen i boligmarkedet har påvirket salgstakten i Ferd Eiendoms boligprosjekter som er i salg og produksjon. Mesteparten av porteføljen av boligprosjekter er under utvikling. Unormal høy økning i byggekostnader bidrar til pressede marginer i disse prosjektene. Utviklingsprosjektene er i midlertidig i robuste markeder med planlagt realisering lenger frem i tid.

Organisasjon

Ferd Eiendom består av 19 ansatte som dekker de sentrale fagområdene næring- og bærekraftig byutvikling, bolig, investering/finans, forvaltning og økonomi.  I 2022 ble organisasjonen styrket med seks nyansettelser. Det er forventet flere nyansettelser i tiden som kommer.

Bærekraft

Vår ambisjon er at arbeidet med bærekraft skal gi merverdi for samfunnet, kundene og konsernet. Nøkkelen til suksess er balanse mellom miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Arbeidet med bærekraft skal være en integrert del i hele verdikjeden og påvirke hvilke eiendommer Ferd Eiendom investerer i, og hvordan selskapet utvikler, bygger og forvalter dem. Eiendommene skal utvikles, driftes og forvaltes slik at de skaper merverdi for brukere og samfunn på lokalt nivå, og samtidig ivaretar sentrale hensyn i bærekraftsutfordringer og løsninger globalt.

Det har vært fokus på rehabiliteringsprosjektet i Hieronymus Heyerdahls gate 1 med tilhørende BREEAM In Use sertifisering, med ambisjon om karakteren Very Good ved totalrehabilitert bygg. Det er påbegynt mulighetsstudie med lønnsomhetsvurdering av solcelleanlegg på tak av Blåswixvegen 5 på Lillehammer. I Brynsveien 14 i Oslo har det vært arbeidet med optimalisering av byggets tekniske anlegg med fokus på både energieffektivisering og inneklima for brukerne. Boligprosjektet Humlehagen på Ensjø bygges med lavkarbonbetong som medfører et betydelig lavere CO2-avtrykk enn referanseprosjekt. Prosjektet ligger an til å bli sertifisert til BREEAM Bolig Very Good.

I 2022 ble arbeidet med ny Bærekraftstrategi for Ferd Eiendom igangsatt. Ferd Eiendom skal jobbe systematisk med sosial-, miljømessig og økonomisk bærekraft gjennom hele verdikjeden.

Portefølje boligprosjekter

Prosjektet Tiedemannsfabrikken ble i sin helhet sluttsolgt og overlevert sommeren 2022.

Humlehagen (133 leiligheter og ni rekkehus), som er siste del av Tiedemannsbyen, hadde solgt 103 av 142 enheter ved utgangen av 2022.

Kleven Gård ble detaljregulering vedtatt mars 2022. Arkitekt er kontrahert og forprosjekt påbegynt. Det planlegges salgsstart i løpet av 2023.

For Bergerveien ble rivingen av eksisterende bygg startet andre halvår 2022.

For Bråtejordet, som gjennomføres i samarbeid med Mestergruppen Eiendom (Ferd Eiendom 80 prosent og Mestergruppen Eiendom 20 prosent), ble 158 av totalt 185 enheter i prosjektet ferdigstilt og overlevert.

Portefølje næringseiendom

Omfattende rehabilitering og ombygging av Hieronymus Heyerdahlsgate 1 har pågått gjennom året, og utleieprosessen er startet opp.

Reguleringsprosess for Trekanttomten (3KT) og Vitaminveien er godt i gang, og oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten (PBE) er avholdt. Planprogram er sendt inn for både 3KT og Vitaminveien, Ferd Eiendom har signert avtale med Futurebuilt 2.0 på Vitaminveien.

Det ble inngått en avtale med Flott Gjort om midlertidig aktivitet på 3KT med oppstart sommeren 2022. 3KT ble åpnet 11. juni med servering og ulike kulturaktiviteter, over 16 000 mennesker besøkte 3KT sommeren 2022.

Utleie

Det er signert tre nye leiekontrakter i Brynsveien 14. I tillegg er det signert en leiekontrakt med OneMed Services på Gardermoen.

Vektet gjennomsnittlig leietid (Wault) for porteføljen er ca. 5,1 år.

Marienlyst

Det ble gjennomført et parallelloppdrag for Kringkastingshuset våren 2022, og det ble besluttet å gå videre med forslaget fra KIMA arkitektur som ny arkitekt for byplangrepet på Marienlyst. Reguleringsprosess og skisseprosjekt pågår. Strategi for bærekraftig byutvikling for prosjektet er utarbeidet og vil bli lagt til grunn for videre arbeid. Ny nettside for prosjektet er ferdigstilt sammen med Kommunikasjonsstrategi.

Fremtidsutsikter

Ferd Eiendom har en portefølje av byutvikling- og boligprosjekter i Oslo regionen, samt næringseiendommer i Oslo innenfor Ring 3 nært kollektivknutepunkt, og er godt posisjonert for å skape verdi i 2023 og fremover.  Samtidig har Ferd betydelig investeringskapasitet, og vi vil legge stor vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter der vi kan utnytte Ferds fortrinn. Primært ønsker vi å konsentrere oss om kontoreiendommer og boligprosjekter i sentrale vekstområder med god kollektivdekning i Oslo-regionen. Mulighet til å spre risiko på konsernnivå gir mulighet til å være mer utviklingsorientert enn øvrige eiendomsselskaper. Dette gir Ferd Eiendom et konkurransefortrinn som byutvikler.