Ekstern Forvaltning

Hovedpunkter

Avkastningen til forretningsområdet ble -15,3% målt i USD. Grunnet styrkelsen av amerikanske dollar gjennom året, endte avkastningen i norske kroner på -5,3%.

Global Equity mandatet hadde en avkastning på -22,6% i USD. Det Grønne Skiftet falt minst av de fire investeringstemaene og hadde en nedgang på 16,7%, mens teknologi falt mest og hadde en avkastning på -32,6%.

Global Fund Opportunities falt 4,9% i USD. De to multistrategifondene hadde et meget sterkt år, med en oppgang i amerikanske dollar på hele 32,2%.

I forbindelse med det kraftige fallet i aksjemarkedene ble det våren 2022 allokert 500 millioner kroner til Global Equity mandatet.

1/4

Markedet

Krigen i Ukraina og frykt for konsekvensene av høy inflasjon bidro til at første halvår 2022 ble meget svakt for aksjemarkedene, og ved utgangen av juni var MSCI World Index ned 20,5 prosent. Andre halvår 2022 var som en berg-og-dalbane; etter en oppgang i juli og august, nådde markedet en bunn i oktober (MSCI World ned 25,7 prosent), men hadde en sterk avslutning på året og endte ned 18,1 prosent i 2022. Ser man de to siste årene under ett, har avkastningen vært tilnærmet flat (minus 0,3 prosent). Det har likevel vært store forskjeller. Vekstaksjer hadde en svak utvikling i 2022, og forskjellen mellom vekst og verdi aksjer endte på hele 23 prosent for verdensindeksen. Geografisk var forskjellene derimot mindre; S&P 500 i USA endte ned 18,1 prosent, MSCI Asia Pacific ex Japan falt 17,5 prosent og MSCI Europe (i USD) endte ned 15 prosent.

Rentemarkedet var ikke et trygt sted i 2022. Amerikanske renter med 20+ års durasjon endte ned 31 prosent, mens renter med durasjon mellom 7-10 år endte ned 15,2 prosent. Amerikanske selskapsobligasjoner med  investment grade kvalitet (9 års durasjon) endte ned 17,9 prosent. Energisektoren var den eneste sektoren i verdensmarkedsindeksen som steg i 2022, opp 47,7 prosent. I den motsatte enden finner vi de vekstorienterte sektorene kommunikasjonstjenester (ned 36,7 prosent), diskresjonært konsum (ned 33,1 prosent) og IT (ned 30,6 prosent). Til tross for store omveltninger som følge av krigen i Ukraina, endte oljeprisen kun opp 10,5 prosent i 2022. Resesjonsfrykt som følge av de økte rentene, Covid situasjonen i Kina samt uvanlig varmt vær, sendte olje og gassprisene ned på slutten av året. Dollarindeksen styrket seg 8,2 prosent på året, mens den norske kronen svekket seg 10 prosent mot amerikanske dollar. Det norske aksjemarkedet endte året sterkt, med OBX (topp 25 aksjer) opp 2 prosent, men hvor fondsindeksen, der Equinor er redusert til 10 prosent vekt, endte ned 7,1 prosent.

Aktivitet og resultater

Avkastningen til forretningsområdet endte på minus 15,3 prosent målt i amerikanske dollar. Grunnet den sterke amerikanske dollaren, endte avkastningen i norske kroner på minus 5,3 prosent.

Global Equity mandatets formål er å gjøre investeringer i attraktive markeder gjennom long-only aksjefond som utfyller Ferd sine direkteinvesteringer. Mandatet består nå av de fire temaene Asia som ved utgangen av 2022 utgjør 38 prosent av kapitalen, US Centric (23 prosent), teknologi (8 prosent) og det Grønne Skiftet (31 prosent).

Avkastningen til Global Equity endte på minus 22,6 prosent, 2,3 prosent svakere enn referanseindeksen for dette mandatet. Global Equity mandatets profil, med dreining mot kvalitets- og vekstselskaper, bidrar til å forklare mindreavkastningen for året.

Det Grønne Skiftet falt minst av de fire temaene (minus 16,7 prosent) og hadde en solid meravkastning sammenlignet med temaindeksen. Temaets investeringer innenfor energitransisjonen hadde vesentlig bedre utvikling enn investeringer innenfor miljø. Innenfor førstnevnte var det særlig fornybaraksjer innenfor verdikjeden til sol samt produsenter av fornybar energi, som utmerket seg på den positive siden. Teknologi og US Centric, som har tydeligst vekstprofil i Global Equity, hadde svakest utvikling med en nedgang på henholdsvis 32,6 prosent og 30,2 prosent.  De kinesiske aksjemarkedene hadde en meget sterk avslutning på året i kjølvannet av partikongressen og gjenåpningen av det kinesiske samfunnet. Etter et fall på nærmere 32 prosent ved utgangen av oktober, steg Asia porteføljen hele 16,7 prosent ut året og endte ned 20,3 prosent.

Global Fund Opportunities består av fondsinvesteringer som tilbyr attraktiv absoluttavkastning, og som har lavere samvariasjon med utviklingen i aksjemarkedene enn ordinære aksjefond. Mandatet falt 4,9 prosent i 2022. Mandatets illikvide investeringer falt 20,3 prosent, hovedsakelig på grunn av de amerikanske investeringene som hadde lagt bak seg et meget sterkt år i 2021. De likvide investeringene hadde på sin side en oppgang på solide 13,8 prosent, drevet av de to multistrategifondene som steg hele 32,2 prosent. Blant de likvide aksjeinvesteringene var resultatet noe mer blandet, med tilnærmet flat utvikling for vår amerikanske forvalter og en nedgang for den asiatiske forvalteren som var på linje med de asiatiske markedene.

Allokering

Fallet i aksjemarkedene førte til at det våren 2022 ble allokert 500 millioner kroner fra konsernet til Global Equity. Midlene ble fordelt på de fire temaene etter en samlet vurdering av Ferds totalportefølje og temaenes attraktivitet.

Ved utgangen av 2022 var forvaltningskapitalen til området på 7,28 milliarder norske kroner, hvorav 4,03 milliarder kroner i Global Equity og 3,25 milliarder kroner i Global Fund Opportunities, og var plassert hos 17 ulike forvaltere.